Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  2 percentá tlačivo tu.

Sme nezisková organizácia, ktorá funguje už od roku 2005. V roku 2012 sme svoje služby rozšírili o opatrovateľskú a domácu službu s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 2015 Vám poskytujeme aj služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).
Riadime sa §2 ods. 1a 2 Zákon č. 213/1997 Z. z. Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Naše poslanie:

Zabezpečiť kvalitu a dôstojnosť života klientov v ich prirodzenom domácom prostredí.

Naše poslanie je zároveň aj základnou etickou normou opatrovateľskej a zdravotnej služby ako takej.

Našou prioritou je poskytovanie integrovanej sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti u všetkých, ktorí to potrebujú. Sú to najmä staršie osoby s pridruženými duševnými poruchami, či osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

ADOS

Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť sestry poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám, pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri umieraní.

adult-aging-close-up-1305302
action-adult-care-339620
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Opatrovateľstvo je činnosť, ktorá je prispôsobená zvláštnostiam prostredia, rodiny či komunity, ktoré podporujú vhodnú starostlivosť a kvalitu života v prípade straty samostatnosti.

24H SLUŽBA

  • 24 hodinová starostlivosť
  • 24/7 telefonická asistencia
  • osobná konzultácia, poradenstvo u Vás doma do 24 hodín od vyžiadania
  • telefonické, emailové i osobné konzultácie od špičkových lekárov, kapacít vo svojom obore
  • starostlivosť zmierňujúca bolesť
  • elektronický domáci monitorovací systém

adult-care-elderly-748780
Ako sme sa dostali k myšlienke pomáhať

Na základe našich pracovných skúsenosti s obcami a mestami sme dospeli k známemu záveru, že sme sa ocitli v čase, kedy občania, ktorí sa pre chorobu alebo vysoký vek ocitnú v sociálnej núdzi, sami nedokážu svoju zložitú sociálnu situáciu zvládnuť. Túto rolu musí prebrať najmä rodina alebo miestna samospráva.

Rodina, ktorá si v dnešnej dobe musí uchovať svoje  pracovné miesto má veľký problém opatriť svojich najbližších. Na druhej strane má možnosť zabezpečiť  svojim blízkym tých, ktorí to ponúkajú a ktorí sa tomu venujú za pomoci miestnej samosprávy alebo priamo dohodou so súkromnou opatrovateľskou službou.

Mestá a obce majú určenú kvótu finančných prostriedkov z podielových daní vo výške päť percent v závislosti od počtu občanov v obci, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. Zákon č.453/2003 Z. z. im v prípade potreby umožňuje uzatvoriť zmluvu s neštátnym subjektom o zabezpečovaní sociálnych služieb, ak ich sami nedokážu poskytovať, a preto je tu priestor pre našu organizáciu StarDOS, ktorá Vám ponúka opatrovateľskú  a pomocnú službu.

KDE SA NACHÁDZAMEStarDOS n.o.
ADRESA

Sídlo: L. Novomeského 2688/2, Trenčín, 911 08

Kancelária: Jilemnického 25, Trenčín, 911 01

TELEFONICKÝ KONTAKT

0904 911 120 – kontakt pre opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu

0911 772 391 – kontakt pre požičiavanie pomôcok

E-MAIL

info@stardos.sk

pomocky@stardos.sk