POŽIČIAVANIE POMÔCOK

Zákon č. 448/2008 Z. z.

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§47

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu,11) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Podmienky požičiavania pomôcky výšku úhradu za požičanie a spôsob úhrady upravuje Zmluva o zapožičaní pomôcky uzavretá medzi žiadateľom a StarDOS n. o.

Úhrady za požičanie pomôcky a kompletný zoznam pomôcok na požičanie nájdete v odkaze :

Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok a kompletný zoznam nájdete po kliknutí      TU    

Všetky pomôcky sú zakúpené organizáciou StarDOS n.o. a sú spoplatnené.

AK MÁTE ZÁUJEM O POŽIČANIE, ZAVOLAJTE NÁM

Tel:  0911 578 672

Opatrovateľská službaADOSPomocník do domácnostiPomôcky

Pacient s obmedzenou pohyblivosťouImobilný pacientPacient so psychiatrickou diagnózou, mentálne retardovaný

Záujem o opatrovateľskú službu s príspevkom od obceNezáujem o opatrovateľskú službuNeviem