AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI (ADOS)

Sme licencovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Poskytujeme zdravotnú starostlivosť podľa § 7 Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Služba je určená pacientom všetkých vekových kategórií v ich prirodzenom domácom prostredí.

Služba domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľské a rehabilitačné služby. Pacientami sú osoby so zdravotnými problémami, ktoré im nedovoľujú samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení.

Ošetrujeme najmä:

  • akútne chorých bez potreby hospitalizácie
  • pacientov po skončení ústavnej liečby (doliečovania)
  • chronicky chorých
  • pacientov v terminálnych stavoch

Cena služby je hradená zdravotnými poisťovňami, a teda výkon je vždy ZDARMA. Spoplatnené je cestovné. Vďaka našej mobilite sa dokážeme dopraviť aj ku pacientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a žijú v odľahlých obciach.

 Dôležité kontakty

t.č. 0904 911 120 – sestra špecialistka pre komunitnú starostlivosť a riaditeľka organizácie Mgr. et Mgr. Viera Skopalová
t.č. 0911 499 836 – sestra špecialistka pre komunitnú starostlivosť Bc. Natallia Shakhnouskaya

~      vykonáva ošetrovateľské výkony v rozsahu legislatívnych predpisov , ktoré sa bodovo hodnotia v závislosti od danej zdravotnej poisťovne

~      financovanie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti je hradené z verejných zdrojov povinného zdravotného poistenia

~      akútne chorým bez potreby hospitalizácie

~       po skončení ústavnej liečby (doliečovanie)

~      pre chronických chorých

~      pre pacientov v terminálnych stavoch

~       tiež  klientom, ktorý potrebujú celkovú domácu asistenciu pomáhame  zabezpečiť chorým príslušný komfort, udržovať primeranú kvalitu života a vedome garantujeme čo najväčšiu diskrétnosť a profesionalitu

~      profesionálnych zdravotných sestier  a   zdravotníckych asistentov
~      na základe indikácie lekára primárnej starostlivosti

~      na návrh lekára špecialistu

~      na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia

~      na základe individuálneho oslovenia  klientom

~      byt/ dom klienta

~      bývanie u príbuzných

Ponúkaný produkt je zložený na základe plánu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je rozdelená do nasledujúcich časti:

~     ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť sestry poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám, pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri umieraní.

~     paliatívna starostlivosť

~      služby osobám so zdravotnými problémami, ktoré pre svoj fyzický stav nie sú schopné samostatne opustiť domáce prostredie a musia byť ošetrení v ambulantnom zariadení

~      umožňuje pacientom predísť, prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu života, urýchliť proces uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti

~      rehabilitácia bezvládnych klientov i klientov po rôznych zákrokoch

~      aplikácia liekov

~      ošetrovanie a preväzy rán

~      odber krvi a iného biologického materiálu

~      zdravotnú  prevenciu a poradenstvo ohľadne výživy, cvičení, rehabilitačných, kompenzačných pomôcok ako napr. sú: mechanický vozík, madlá, zdvihák, nemocničnú posteľ, WC stoličku, antidekubitný matrac a iné/pomôcky predpisuje rehabilitačný lekár

~      monitoring základných fyziologických funkcií

~      úpravu prostredia chorého

~      komplexné ošetrovateľskú hodnotenie

~       paliatívnu starostlivosť

~       poakútnu starostlivosť

~       ošetrovanie rán (vrátane komplexnej starostlivosti o rany)

~       starostlivosť o inkontinentných pacientov

~       starostlivosť o stomických pacientov

~       aplikácia injekcií

~       kyslík a ďalšiu liečbu respiračných ochorení, vrátane starostlivosti o tracheostómiu

~       meranie glykémie a diabetický management

~       aplikácia čapíkov

~       kŕmenie nazogastrickou sondou

~       katetrizácia, zavlažovanie a vyšetrenie moču

~       podávanie infúzií

Paliatívna starostlivosť je špecializovaná starostlivosť a pomoc pre niekoho, kto žije  život v obmedzujúcich podmienkach a už nie je pravdepodobné,že dôjde k jeho vyliečeniu.

~       môžeme poskytnúť nasledujúcu podporu v tejto ťažkej a smutné situácii:

~       tíšenie Bolesti

~       emočnú podporu

~       odľahčovaciu službu

~       spojenie medzi domovom, nemocnicou a lekárom

~       poradenstvo v oblasti zariadení pre ošetrovateľskú starostlivosť doma

~       podporu pri úmrtí

Mobilný Dezinfekčný Ozónový Prístroj (MDOP)

Bioozón je účinná ochrana proti pesticídom, mikroorganizmom, parazitom, plesňam, alergénom v gastre prevádzkach, ubytovacích zariadeniach, v domácom prostredí a v autoservisoch.

Bioozón ničí baktérie, vírusy, plesne a ich spóry a iné organizmy.

Bioozón je dodaný spoločnosťou BIOOZON s.r.o. je to český inovatívny, certifikovaný výrobca a distribútor generátoru ozónu O3.

Mobilný dezinfekčný ozónový prístroj využívame najmä pre klientov v domácom prostredí, so syndrómom diabetickej nohy, vredy predkolenia, ktoré sa v tomto čase vyskytuje skoro u každého štvrtého seniora na základe primárneho alebo sekundárneho ochorenia.

Princíp popisovanej metódy bioozónom spočíva v lokálnej aplikácii zmesi medicinálneho kyslíku a čerstvého pripraveného bioozónu. Samotný ozón sa vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam behom cca 30 min na vzduchu, pri bežnej izbovej teplote, rozpadá.  Spôsob účinku lokálnej aplikácie bioozónu vychádza z poznatku, že ozón má cca 100krát silnejšie oxidačné činidlo ako chlór, pritom ale zdravým tkanivám neubližuje, naopak spôsobuje hypéremiu- zlepšuje prekrvenie tkanív. Lokálna aplikácia zmesi ozónu a kyslíku zaručuje lokálnu dezinfekciu spolu s výrazným prekrvením. Takouto pomôckou a prístrojom môžeme skvalitniť život u seniora. Seniorovi sa vďaka lokálnej dezinfekcii bioozónom, podporí regenerácia defektov, likvidujú sa vírusy, baktérie, plesne a zlepšuje sa imunitný systém. Vyznačuje sa výnimočne silnými oxidačnými vlastnosťami a vďaka veľkosti svojej molekuly má schopnosť prenikať do všetkých miest a pórov.

V domácnostiach sa tiež osvedčil pri dezinfekcii interiérov, pri eliminácií chémie v čerstvých potravinách, likviduje zápach a využíva sa v autoservisoch- čistí klimatizácie a eliminuje zápach.

Kúpou prístroja sme výrazne skvalitnili domácu ošetrovateľskú opatrovateľskú starostlivosť s finančnou podporou mesta Trenčín čím sme spoločné zlepšili život tým najzraniteľnejším. Prístroj bude slúžiť i do budúcnosti pri poskytovaní verejno-prospešnej služby občanom v domácom prostredí. Prístroj je mobilný, prenosný, ľahký, tichý a jednoduchý na údržbu.

Tešíme sa, že si s nami skvalitnite svoje domovy a podporíte svoje zdravie.

Tím StarDOS n.o.

Ponúkame liečebnú rehabilitáciu v domácom prostredí, ktorú poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré sú riadnymi zdravotníckymi zariadeniami, poskytujúcimi služby v domácom prostredí.
Domáca liečebná rehabilitácia sa poskytuje na základe návrhu rehabilitačného lekára a písomnej dohody ADOS s pacientom (alebo zástupcom pacienta).
Po podpísaní dohody je možné domácu liečebnú rehabilitáciu zahájiť obvykle do troch dní.
Služba je hradená pacientom podľa závažnosti zdravotného stavu a stanovenej diagnóze a to:

    Opatrovateľská službaADOSPomocník do domácnostiPomôcky

    Pacient s obmedzenou pohyblivosťouImobilný pacientPacient so psychiatrickou diagnózou, mentálne retardovaný

    Záujem o opatrovateľskú službu s príspevkom od obceNezáujem o opatrovateľskú službuNeviem