ČO JE OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA?

Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme klientom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba v domácom prostredí je asistencia chorým, starším a zdravotne postihnutým klientom. Jej význam spočíva v udržaní klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, kde sa cíti najbezpečnejšie a najpohodlnejšie.

Zotrvanie vo svojom domove a rodinný charakter služby podporujú, podľa stavu klienta, buď uzdraveniekvalitu života alebo pokojnú a dôstojnú smrť.

Cena za službu nie je hradená poisťovňou a výška úhrady je závislá od druhu výkonov a stavu klienta. Výška úhrady je vždy transparentná a hradená klientom. Nepokrýva všetky náklady spojené s výkonom tejto práce a všetky prostriedky sú použité na ďalší chod organizácie a pomoc klientom.

V prípade výnimiek, ak sú klienti bezdetní alebo úplne opustení bez akejkoľvek inej možnosti pomoci, službu poskytujeme charitatívne. Hlavne v týchto prípadoch je potrebné službu podporiť z iných zdrojov financovania (napr. projekty obce/EÚ či darovanie prostriedkov od ľudí s dobrým srdcom a sponzorov).

 Kontakt pre opatrovateľskú službu

t.č. 0911 590 381 – manažérka opatrovateľskej služby Jarmila Krajčovičová

Občan, ktorý je odkázaný na asistenciu inej osoby:

~      pri sebaobsluhe

~      pri starostlivosti o svoju domácnosť

~      pri základných sociálnych aktivitách

~      pri dohľade

Nenáročná

~      klient je samostatný

Čiastočne nenáročná

~      hygienická starostlivosť s asistenciou klienta

~      výživa: kŕmenie

~      polohovanie

~      starostlivosť o čiastočne imobilného klienta

~      cielená výchova

Veľmi náročná

~      hygienická starostlivosť v sťažených podmienkach

~      mobilizácia s asistenciou klienta, častejšia prevencia komplikácii

~      starostlivosť o úplne imobilného klienta

~      celodenná starostlivosť i klienta.

~      klient podáva písomnú žiadosť na sociálne oddelenie obecného úradu o určenie odkázanosti na sociálnu službu

~      ak nemôže podať žiadosť sám, môže to za neho urobiť aj iná osoba – tú však na to musí klient splnomocniť

~      tlačivá žiadosti majú mestá a obce na webe

~      k žiadosti stačí zdravotná dokumentácia, ktorú má klient doma a nie je staršia ako pol roka – ak dokumentáciu klient nemá, alebo je treba priložiť potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, obce a mestá tiež vyžadujú potvrdenia o výmere dôchodku

~      obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú službu -tú si môže vybrať z registra poskytovateľov, ktorých eviduje príslušný samosprávny kraj

~      ak sa klient rozhodne platiť v plnej sume hodinovú taxu u súkromnej opatrovateľskej služby, v tom prípade tiež potrebujete právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby – služba je ponúkaná v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek dni v týždni

~      posudzovanie robia pracovníci sociálneho oddelenia obecného úradu

~      v rámci hodnotenia žiadosti môžu navštíviť domácnosť žiadateľa o túto službu

~      žiadosť úradníci musia vybaviť do 30 dní od jej podania

~      ak žiadateľ nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, obec poskytuje službu bezodkladne

Klient:

~      ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb

~      ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie

~      ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu

~      ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

~      táto oblasť sa týka každého klienta, ktorý potrebuje zabezpečiť chod domácnosti a nepotrebuje vykonávať špecifické úkony ako napr. sú: prevencia preležanín, polohovanie, starostlivosť o imobilné klienta a pod

~      pomocná služba nevyžaduje žiadne rozhodnutia obecného úradu, nie je hradená žiadnymi dotáciami ani poisťovňou

~      pomocná služba je zabezpečovaná len súkromne, preto je vybavenie tejto služby rýchlejší a ušitý na mieru klienta

~      ceny za opatrovateľskú službu pri podaní písomnej žiadosti o určenie odkázanosti na sociálnu službu,určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení

~      podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej službe a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,65–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je v súčasnosti 326,84 eura. Ak klient má nižší dôchodok, túto službu platí za neho rodina

~      klient, ktorý má rozhodnutie obce o odkázanosti, si môže službu vybrať sám

~      opatrovateľským službám, ktoré zriadila obec, dopláca klient toľko, ako udáva VZN obce

~      opatrovateľským službám, ktoré zriadil iný subjekt ako samospráva (nezisková organizácia, cirkev, fyzická osoba), platí poplatky, ktoré určuje každá opatrovateľská agentúra sama. Obec však môže takejto agentúre na službu za svojho občana prispieť

POMOCNÍK DO DOMÁCNOSTI

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0911 590 381 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Stáva sa Vám, že určité oblasti Vášho života sú čím ďalej náročnejšie, dokonca ich z akýchkoľvek dôvodov veľmi ťažko zvládate? Napríklad:
~      ísť do obchodu a nakupovať či odniesť si svoj nákup
~      vyčerpáva ma si niečo nakrájať, odrezať  už aj navariť a vyčerpáva ma i samotné umývanie  riadu
~      pri upratovaní a vykonávaní bežných domácich prác musím veľa upustiť, už toľko nevládzem a to nehovorím o veľkom upratovaní
~      začínam alebo mám problém s triedením a vynášaním smetí
~      osobná hygiena je pre mňa čím viac náročnejšia
~      je pre mňa veľmi namáhavé sa poprezliekať, pozapínať
~      problémová oblasť je samota, prijal/la by som, keby mi niekto pripravil a rád by som si so mnou dal čaj, kávu či dobrú horúcu čokoládu
~      musím upustiť od častého čítania,nevydržím dlho čítať, dokonca ma to vyčerpáva
~      vyčerpáva ma pranie a žehlenie
~      návšteva a kontrola k lekárovi a následne pre lieky mi robí už veľký problém
~      náročnejší je proces platby mesačných  úhrad, platieb/účtov
~      prijal/la by som keby mi niekto pomohol pri kúpe darčekov pre mojich blízkych počas ich menín, narodenín či Vianoc
~      začínam alebo mám problém vyvenčiť  alebo dať ostrihať svojho domáceho miláčika
~      mám problém napísať pohľadnicu, list, rôznu korešpondenciu  či vybaviť záležitosti  na úradoch
~      rád/a by som prijala doprovod pri prechádzke či do okolitých obchodov

    Opatrovateľská službaADOSPomocník do domácnostiPomôckyIné

    Kliknutím na tlačidlo “Odošli” beriete na vedomie, že spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom StarDOS s.r.o. na účely riadneho vybavenia Vašej žiadosti.

    Zodpovedná osoba pre GDPR:

    Mgr. et Mgr. Viera Skopalová

    info@stardos.sk